REGULAMIN konkursU cz. 1 i 2

KALENDARZ 2022 z rottweilerami

Regulamin

konkursu na Facebooku - kalendarz cz. 1 i 2

REGULAMIN KONKURSU

 § 1

Organizator i Nazwa Konkursu

1. Niniejszy regulamin określa warunki udziału w ww. Konkursie Kalendarz cz. 1  i 2 (dalej: „Konkurs”) oraz zasady jego przebiegu, nadzoru nad jego przeprowadzeniem, jak również zasady postępowania reklamacyjnego (dalej: „Regulamin”). Konkurs odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

2. Organizatorem i Fundatorem Konkursu jest Fundacja Rottka® Polska, z siedzibą w Gdańsku, Al. Grunwaldzka 5.

§ 2 Przedmiot i cel Konkursu

Przedmiotem Konkursu jest :

1. Zapoznanie się z regulaminem konkursu.

2.W komentarzu pod postem udzielenie odpowiedzi która karta kalendarza najbardziej się podoba. 

§ 3 Miejsca i czas trwania Konkursu

1. Konkurs prowadzony będzie w dniach 14.12.2021 -20.12.2021 r – część 1 konkursu i 15.12.2021 -21.12.2021 r część 2 konkursu.

2. Wynik konkursu zostanie ogłoszony 26.12.2021 r.

3. Nagrody: wygrywa najczęściej pojawiająca się w komentarzach karta kalendarza, pies z wygranej karty kalendarza otrzyma od nas upominek, a jedna z wybranych przez Organizatora, która głosowała na wygraną kartę otrzyma nasz kalendarz gratis.

4. Nagrody są przyznawane osobno dla części 1 i 2 konkursu, co oznacza, że wygrane będą 2 karty i  dwa psy otrzymaja upominki oraz dwie osoby otrzymają kalendarz gratis.

5. Zakończenie Konkursu następuje po wydaniu nagrody i zakończeniu ewentualnych postępowań reklamacyjnych.

4. Konkurs prowadzony jest wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Facebook, na fanpage’u Fundacji Rottka® Polska.

§ 4 Zasady oraz warunki prowadzenia konkursu

1. Uczestnikiem Konkursu może zostać osoba fizyczna, konsument w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej: Uczestnik).

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest akceptacja Regulaminu równoważna z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na zastosowanie wszystkich jego postanowień i spełnienie wszystkich wymagań konkursowych postawionych przez organizatora.

3. Zgłoszenie konkursowe polega na:
a) Zapoznaniu się z regulaminem konkursu.
b) W komentarzu pod postem wybranie karty kalendarza poprzez jego dokładną identyfikację, tj. podanie nazwy miesiąca i/lub imienia psa na karcie,
c) Każdy Uczestnik może dokonać zgłoszenia udziału w jednej części Konkursu jeden raz, podając jedną wybraną kartę.
d) W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
e) Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z tym, iż Uczestnik akceptuje Regulamin i warunki Konkursu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu.
f) Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany lub powiązany z podmiotami zarządzającymi lub będącymi właścicielem serwisów społecznościowych Facebook. Facebook nie pomaga w przeprowadzaniu promocji. Organizator Konkursu korzysta z serwisu Facebook do administrowania promocją na własną odpowiedzialność. Odpowiedzialność Facebook, w związku z organizacją Konkursu jest w pełni wyłączona. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Facebook. Organizator i Uczestnik zobowiązuje się do zwolnienia portalu Facebook z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Facebook roszczenie związane z niniejszym Konkursem.
g) Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których odpowiedzi konkursowe są niezgodne z regulaminem, zawierają treści naruszające powszechnie akceptowane normy obyczajowe, moralno-etyczne, niosą treści propagujące przemoc, wzywają do antagonizmów na tle rasowym, wyznaniowym lub etnicznym, zawierają treści uznane powszechnie za obelżywe lub powodują naruszenie prawa polskiego albo międzynarodowego, a także zawierają treści naruszające dobra osobiste Organizatora lub stawiające go w niekorzystnym świetle. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie w razie powzięcia podejrzenia naruszenia postanowień i warunków Regulaminu, w szczególności w razie próby nieuczciwego wpływania na wynik Konkursu.
h) Uczestnicy Konkursu oświadczają, że odpowiedzi konkursowe zgłoszone w Konkursie stanowią przejaw ich własnej opinii.
i) Konkurs nie jest żadnym rodzajem gry losowej, której wynik zależy od przypadku (w tym loterią fantową ani promocyjną), ani też zakładem wzajemnym, których zasady organizacji określa ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.). j) Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). k) Z uwzględnieniem międzynarodowego charakteru stron internetowych wskazanych w Regulaminie, tj. serwisów społecznościowych Facebook, Konkurs będzie zorganizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5 Rozstrzygnięcie Konkursu i Nagrody
1. Najczęściej wymieniana karta kalendarza wygrywa. Pies na danej karcie kalendarza otrzyma od Organizatora upominek. Spośród głosujących na wygraną kartę organizator wyłoni 1 osobę, która otrzyma kalendarz gratis, wysłany do paczkomaty lub kurierem Inpost na  terenie Polski. Nagrody zostaną przyznane dwa razy: dla 1 części konursu i dla 2 części konkursu.
2. Z zastrzeżeniem dalszych postanowień Regulaminu wynik Konkursu zostanie ogłoszony w dniu 26.12.2021 r. Zwycięzca Konkursu zostanie wskazany poprzez wymienienie karty miesiąca i imienia psa, a osoby, które  otrzymają gratis kalendarze z imienia i nazwiska lub odpowiednio pseudonimów, którymi posługują się na Facebooku na fanpage’u Organizatora. Osoby te zobowiązane są podać swoje dane do lki w terminie do 7 dni od ogłoszernia wyników w wiadomości prywatnej na fanpage’u Organizatora.
3. W przypadku, gdyby Organizator:
a) nie otrzymał od Zwycięzcy odpowiedzi na wiadomość dotyczącą odbioru nagrody
b) odpowiedź na wiadomość dotyczącą odbioru nagrody, nie zawierałaby wszystkich żądanych przez Organizatora informacji,
wówczas ten Zwycięzca traci prawo do przysługującej mu nagrody. Nagroda przepada, a Zwycięzca nie jest uprawniony do domagania się realizacji nagrody w innym terminie.
4. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na nagrodę innego rodzaju.
5. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność skorzystania Zwycięzcy z nagrody z przyczyn pozostających po stronie Zwycięzcy

§ 7 Tryb składania i rozpatrywania reklamacji
1. W terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu (tj. do dnia 29.12.2021 roku) można złożyć reklamację dotyczącą przebiegu Konkursu. Reklamację należy złożyć wyłącznie bezpośrednio do Organizatora poprzez przesłanie jej listem poleconym na adres

Fundacja Rottka Polska

Aleja Grunwaldzka 5 

80-236 Gdańsk.
O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data doręczenia reklamacji.

2. Reklamacja powinna zawierać dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko zgłaszającego reklamację, dokładny adres, telefon kontaktowy, adres e-mail, opis przyczyny reklamacji i żądanie zgłaszającego reklamację.
3. Uczestnik składający reklamację zostanie pisemnie poinformowany o rozstrzygnięciu reklamacji, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia Organizatorowi.

§ 8 Wyłączenia z udziału w konkursie
Brak wyłączeń.

§ 10 Dane osobowe
1. Wszelkie informacje, w tym dane osobowe podawane przez Uczestnika, są informacjami podawanymi Organizatorowi. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator zwany w dalszej części paragrafu Administratorem.
2. Dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przez Organizatora Konkursu, rozliczenie nagród Zwycięzców Konkursu, rozpatrzenia reklamacji w przypadku ich wniesienia przez Uczestnika oraz w celach archiwizacyjnych. Podanie danych w tym celu jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Dane osobowe mogę być również zbierane i przetwarzane w calach handlowych / marketingowych Administratora, jeżeli została na to wyrażona odrębna zgoda. Wyrażenie zgody w tym celu jest dobrowolne i nie jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), a w zakresie rozliczenia nagród Zwycięzców Konkursu – właściwe przepisy prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.). Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać w dowolnym momencie cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
4. Dostęp do Państwa danych będą mieć wolontariusze i współpracownicy Administratora oraz podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi np. w zakresie transportu, wsparcia technicznego, usług IT, hostingu poczty e-mail, wsparcia przy organizacji konkursu.
5. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane do chwili rozstrzygnięcia Konkursu lub odwołania zgody na ich przetwarzanie – w zależności od tego, które zdarzenia nastąpi wcześniej.  Administrator danych osobowych zastrzega sobie także prawo do przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu do chwili przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu. Dane osobowe Uczestników zebrane w celach handlowych / marketingowych Administratora, będą przetwarzane do czasu odwołania zgody udzielonej w tym celu.
6. Uczestnicy Konkursu mają prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany. Uczestnicy Konkursu mają prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niepodania bądź usunięcia przez Uczestnika danych osobowych w trakcie trwania Konkursu, co uniemożliwi otrzymanie przez Uczestnika nagrody w Konkursie.

§ 11 Postanowienia końcowe
1. Uczestnikom Konkursu, po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, przysługuje prawo dochodzenia roszczeń przed sądami powszechnymi.
2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe dotyczące Konkursu i nagrody mają charakter wyłącznie informacyjny.
4. Organizator zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.
6. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora.

Kliknięcia